گفته هایی از کوروش بزرگ


***

دست هایی که کمک می کنند از لبهایی که دعا می کنند مقدس ترند.

منسوب به کوروش بزرگ

 

***

کوروش از پدرش آموخته بود:

کسی را نیاز برآورده نخواهد شد که از یزدان محصولی فراوان پاداش خواهد اما هیچ دانه ای نیافشانده باشد. این نماز ها ناساز و ناهمگون با آیین آسمان است.

منبع: کوروش نامه گزنفون، دفتر ۱، بخش ۶، بندهای ۶ و ۷

با سپاس از ابوالحسن تهامی

***

فرمانروایی بر مردمان به شیوه ای نیک و والا بزرگ تر از هر کار دیگر است.

منبع :  کوروش نامه گزنفون، ترجمه ابوالحسن تهامی، دفتر ١، بخش ۶

***

مردوک (خدا به زبان بابلی) دل های پاک مردم بابل را متوجه من کرد، زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.

بند ٢٣ منشور حقوق بشر کوروش

***

من تا روزی که پادشاه ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه هستم، نخواهم گذاشت که کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد، من حق وی را از ظالم خواهم گرفت.

منبع : سرزمین جاوید، ذبیح الله منصوری، صفحه  ۴٠٣

ترجمه ای مفهومی از منشور کوروش بزرگ

***

به کوروش شاه، پادشاهی که تو را (منظور خداوند است) گرامی می دارد و به پسرش کمبوجیه ، جایگاهی در سرای سپند (منظور بهشت است) ارزانی دار.

بند ٣۵ منشور حقوق بشر کوروش

***

سخن کوروش به گبریاس که مخالف بود که کوروش در ابتدا به بابل حمله  ببرد:

تو حق داری که احتیاط را توصیه می کنی ولی من عقیده دارم که راست به طرف بابل بروم. نخست آنکه این شهر مرکز قوای دشمن است و سپس آنکه فتح هیچ گاه بسته به عده نبوده بلکه شجاعت باعث بهره مندی است.

منبع : لغت نامه دهخدا، به نقل از کوروش نامه گزنفون، دفتر ۴، بخش ۶

***

کوروش به مضمنون هنگامی که با مردم پارس گفتگو می کرد گفت:

آسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.

منبع : تاریخ ده هزار ساله ایران، عبد العظیم رضایی، جلد اول

برداشتی مفهمومی از تاریخ هرودوت، کتاب ۱، بند ۱۲۶

***

کوروش آرام گیر در بستر / ملک ما بی تو گشت خاکستر:

ای رهگذر! من کوروش پسر کمبوجیه هستم. من شاهنشاهی پارس را بنیاد گذاشتم و فرمانروای آسیا بودم. بر این گور رشک مبر.

منبع : ایران ویج، بهرام فره‌وشی، به نقل از استرابون 

***

پس از مرگم، بدنم را طلاکاری یا نقره کاری نکنید یا در تابوت یا چیزی همانند این مگذارید. زودتر آنرا در آغوش خاک بسپارید. آیا جایی فرخنده تر از خاک برای آرمیدن است؟! خاک مادر زیبایی هاست و دایه نیکی ها. در سراسر زندگی دوستار مردمان بوده ام؛ شاد خواهم شد که دوباره بخشی از آن
چیزی بشوم که برای مردمان خوبی فراوان ببار می آورد.

وصیت نامه ی کوروش بزرگ، به نقل از کوروش نامه گزنفون، دفتر ٨، بخش ٧، بند ٢۵

آمیخته ای از ترجمه ابوالحسن تهامی و خشایار رخسانی

/ 0 نظر / 61 بازدید